Publicacions al BOP

Exercici: 2018 Bop: 188-0 Edicte: 8231 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
Exercici: 2018 Bop: 165-0 Edicte: 7500 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d´exposició pública d'una resolució de l´Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 161-0 Edicte: 7456 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de delegació de competències i d'atribucions del Ple a favor de l'alcalde
Exercici: 2018 Bop: 152-0 Edicte: 6988 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública d'una resolució de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 142-0 Edicte: 6500 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 141-0 Edicte: 6461 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de la modificació d'un preu públic per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6344 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 138-0 Edicte: 6343 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5938 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de delegació de funcions per a celebració de casament
Exercici: 2018 Bop: 116-0 Edicte: 5244 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'exposició pública d'una resolució de l'Alcaldia