català español français english Dilluns, 08 de setembre de 2014
INICI ADRECES I TELF FORUM DE DEBAT POSTAL VIRTUAL CONTACTAR

Perfil de contractantAjuntament
Totes les administracions
Impulsat per AOC[Efact]
[Xaloc]
[Logo enotum]
[Logo twitter PETITA]

Ordenances

IMPOSTOS
2012
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. Reguladora de:
L'IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
2009
ORDENANÇA FICAL NUM.2. Reguladora de:
L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MEC
2012
ORDENANÇA FISCAL NUM. 3. Reguladora de l'impost sobre:
CONSTRUCCIONS, INSTAL.LACIONS I OBRES
2012
ORDENANÇA FISCAL NUM. 4. Reguladora de l'impost sobre:
L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
2012
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5.
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES


CONTRIBUCIONS ESPECIALS
1990
ORDENANÇA FISCAL NUM. 17. Reguladora de:
CONTRIBUCIONS ESPECIALS


TAXES
2012
ORDENANÇA FISCAL NUM. 6. Reguladora de la Taxa per
EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
2012
ORDENANÇA FISCAL NUM. 7. Reguladora de la taxa sobre
TRAMITACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL, LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS I LA COMUNICACIÓ PRÈVIA.
2012
ORDENANÇA FISCAL NUM. 8. Reguladora de la:
TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
2012
ORDENANÇA FISCAL NUM. 9. Reguladora de la:
TAXA DE CLAVAGUERAM
2012
ORDENANÇA FISCAL NUM. 10. Reguladora de la:
TAXA PER A LA RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
1991
ORDENANÇA FISCAL NUM. 11. Reguladora de la taxa per a:
LA CONCESSIÓ DE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
2012
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13. Regulació:
GENERAL DE LA TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DE DOMINI PÚBLIC LOCAL
2012
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15. Reguladora de la taxa pel:
SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE


PREUS PÚBLICS
1999
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12. General reguladora de:
PREUS PÚBLICS
2012
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18.
SERVEI MUNICIPAL DE LLAR D'INFANTS
2012
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19.
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DESTINATS A LA PRODUCCIÓ, EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ DE CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS
2012
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20
SERVEI DE MENJADOR, EXTRAESCOLARS I ACOLLIDA "ESCOLA"
2009
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
SERVEIS BIBLIOTECA
2011
ORDENANÇA FISCAL NUM. 22 Reguladora de la:
TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PUBLIC LOCAL , A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT D
2012
ORDENANÇA FISCAL NUM 23 Reguladora de:
LA UTILITZACIO DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL


GENERALS
1999
ORDENANÇA FISCAL NUM. 16. Reguladora de:
GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
1999
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14. Reguladora de:
PUBLICITAT COMERCIAL DIRECTE A LES BÚSTIES
  AJUNTAMENT DE CASTELLFOLIT DE LA ROCA
Plaça de Sant Roc, 2 - 17856 Castellfollit de la Roca - Tel. 972 29 40 03 - Fax: 972 29 41 78 - ajuntament@castellfollit.cat

NOTA LEGAL