Instàncies i tràmits

 • Instància genèrica en format PDF pdf
 • Instància genèrica - FORMULARI
 • Cita amb càrrec electe o tècnic municipal -  FORMULARI
 • Queixes / suggeriments / incidències - FORMULARI
 • Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants: Canvi de domicili - FORMULARI
 • Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants: Alta per canvi de residència - FORMULARI
 • Alta o canvi de domicili al padró municipal d’habitants: Alta per omissió -  FORMULARI
 • Modificació d’errors ortogràfics del nom, cognoms, NIF i petits errors a l’adreça de notificació - FORMULARI
 • Volant d’empadronament actual - FORMULARI
 • Volant d’empadronament històric - FORMULARI
 • Volant de convivència actual - FORMULARI
 • Volant de convivència històrica - FORMULARI
 • Casament civil - FORMULARI
 • Denúncia de disciplina urbanística - FORMULARI
 • Denúncia per excés de soroll - FORMULARI
 • Fraccionament i ajornaments de tributs: Fraccionament - FORMULARI
 • Fraccionament i ajornaments de tributs: Ajornament - FORMULARI
 • Inscripció d’activitats esportives i de lleure -  FORMULARI
 • Ús d’equipaments municipals per a activitats culturals, esportives o de lleure - FORMULARI
 • Subvencions a entitats - FORMULARI