Publicacions al BOP

Exercici: 2019 Bop: 89-0 Edicte: 3568 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci de contractació de personal laboral per màxima urgència
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3518 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 2009 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos en la convocatòria del procés selectiu per cobrir un lloc de treball de secretari/ ària-interventor/a, nomenament de tribunal i comunicació de data i hora de les proves
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1942 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva de dos expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1389 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació del Pla de disposició de fons
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1370 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria per proveir el lloc de treball de secretari/ària de classe tercera amb caràcter interí
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 1056 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'exposició pública de dos expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 8-0 Edicte: 132 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11235 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost, la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11234 AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DE LA ROCA Anunci d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits